Senior Manager, Israel Jan 26 2015

דב היא המפתח להצלחה שלנובישראל .
הוא מנהיג גדולולהבין את ההבדלים של השוק שלנו .
אנחנוהחנות היחידה בישראל אך הודות לדוב שאנו חולקים את החזון שלוועל התלהבות את העבודה שלנו .
תודה דב